Arduino operatoriai

Operatorius yra simbolis, kuris nurodo kompiliatoriui atlikti konkrečias matematines ar logines funkcijas. Kaip ir kitose programavimo kalbose C kalboje gausu integruotų operatorių kuriuos šioje pamokoje ir apžvelgsime.

Operatoriai skirstomi į penkias kategorijas:

  • Aritmetiniai operatoriai
  • Palyginimo operatoriai
  • Loginiai operatoriai
  • Bitiniai operatoriai
  • Sudėtiniai operatoriai

 

Aritmetiniai operatoriai

Operatoriaus pavadinimas Operatorius Aprašymas Pavyzdys
‌Priskyrimo operatorius ‌= ‌Priskiria reikšme kintamajam užrašytam prieš operatorių lygią reikšmei užrašytai po operatoriaus ‌A = B, 10 = 5
Sudėtis + Sudeda du kintamuosius į vieną sumą A + B, 10 + 5
Atmitis - Atima vieną kintamąjį ar skaičių iš kito A - B, 10 - 5
Daugyba * Vykdo skaitmenų ar kintamųjų daugybą A * B, 10 * 5
Dalyba / Vykdo skaitmenų ar kintamųjų dalybą A / B, 10 / 5

 

 

Palyginimo operatoriai

Operatoriaus pavadinimas Operatorius Aprašymas Pavyzdys
Lygu == Palygina ar dvi reikšmės yra lygios

A == B

Nelygu != Palygina ar dvi reikšmės yra nelygios viena kitai A != B
Mažiau < Lygina ar reikšmė yra mažesnė A < B
Daugiau > Lygina ar pateikiama reikšmė yra didesnė už turimą reikšmę A > B
Daugiau arba lygu >= Lygina ar pateikiama reikšmė yra lygi arba didesnė už turimą reikšmę A  >= B
‌Mažiau arba lygu ‌<= ‌Lygina ar pateikiama reikšmė yra lygi arba mažesnė už turimą reikšmę A  <= B‌

 

Loginiai operatoriai

Operatoriaus pavadinimas Operatorius Aprašymas Pavyzdys
Ir && Grąžina true reikšmę jei iš abiejų operatoriaus pusių esančios sąlygos išpildomos

A && B

Arba || Grąžina true reikšmę jei bent viena iš sąlygų išpildoma A || B
Ne ! Naudojamas norint gauti true reikšmę atvirkštiniuose teiginiuose !(A = B)

 

Bitiniai operatoriai

Operatoriaus pavadinimas Operatorius Aprašymas Pavyzdys
Ir $ Rezultato bitas lygus 0, jei a arba b bitai lygūs 0

A & B

Arba | Rezultato bitas lygus 0, jei a ir b bitai lygūs 0 A | B
Xor ^ Rezultato bitas lygus 0, jei a ir b bitai sutampa A ^ B
Ne ~ Rezultato bitas lygus 0, jei a bitas lygus 1 A ~ B
Kairėn << Rezultato bitai pastumiami kairėn per b pozicijų; dešinėje įrašomi nuliai A  << B
‌Dešinėn ‌>> ‌Rezultato bitai pastumiami dešinėn per b pozicijų; kairėje įrašomi nuliai arba ženklo bitai A  >> B‌

 

Sudėtiniai operatoriai

Operatoriaus pavadinimas Operatorius Aprašymas Pavyzdys
Didinimas ++ Didina kintamąjį vienu vienetu

A++

Mažinimas -- Mažina kintamąjį vienu vienetu A--
Sudėtinis priskyrimas += Vienu metu kintamajam priskiriama reikšmė prie jos pridedant kitą skaičių A += B
Sudėtinė atimtis -= Vienu metu kintamajam priskiriama reikšmė iš jos atimant kitą skaičių A -= B
Sudėtinė daugyba *= Vienu metu kintamajam priskiriama reikšmė iš ją dauginant iš kito skaitmens A *= B
Sudėtinė dalyba ‌/= ‌Vienu metu kintamajam priskiriama reikšmė iš ją dalijant iš kito skaitmens A  >> B‌

Socialiniai tinklai
Pasiekite mūsų bendruomenę socialinėje erdvėje
Siekiame suburti tvirta ir draugiška bendruomene socialiniuose tinkluose, kuri bus pasiekiama ir atvira visiems.
Facebook
Youtube
Github
Codepen
LinkedIn
Instagram
Bendruomenė
Arduinopagalba.lt
Nesvarbu ar tu ieškai informacijos ar nori ją perduoti, mūsų bendruomenėje laukiami visi. Siekiame, kad projektas ne tik teiktų informaciją, bet ir padėtų surasti bendraminčius.
Prisijungti